Algemene voorwaarden

Algemene
Voorwaarden

Artikel 1. Definities

De met
hoofdletters aangegeven definities hebben in het kader van deze algemene
voorwaarden de volgende betekenis:

a.   Administratiepraktijk: IMPOSTO.;

b.   Bescheiden: Alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking
gestelde informatie of gegevens, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers
waaronder -maar niet uitsluitend- begrepen: papier, cd-roms, harde schijven,
e-mail en digitale omgevingen, al dan niet ondergebracht bij derden, alsmede
alle in het kader van de uitvoering van de Opdracht / Overeenkomst door
Opdrachtnemer vervaardigde of verzamelde gegevens, al dan niet vervat op
(on)stoffelijke dragers waaronder -maar niet uitsluitend- begrepen: papier,
cd-roms, harde schijven, e-mail en digitale omgevingen, al dan niet
ondergebracht bij derden alsmede alle overige informatie van enige relevantie
voor de uitvoering of voltooiing van de Opdracht, al dan niet vervat op
(on)stoffelijke dragers;

c.    Opdracht / Overeenkomst: De overeenkomst van opdracht, waarbij
Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde Werkzaamheden te
verrichten;

d.   Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan
Opdrachtnemer de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden;

e.   Opdrachtnemer: De Administratiepraktijk die de Opdracht heeft aanvaard.
Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de
Administratiepraktijk, niet door of vanwege een individuele Medewerker,
ongeacht of Opdrachtgever de Opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft
verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde Medewerker of
bepaalde Medewerkers. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden
uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten;

f.     Medewerker: Een natuurlijke persoon werkzaam bij of verbonden aan de
Opdrachtnemer al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst;

g.   Werkzaamheden: Alle door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever uit te
voeren werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven en die door Opdrachtnemer zijn
aanvaard alsmede alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende werkzaamheden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen,
offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd,
waarbij Opdrachtnemer zich verbindt / zal verbinden om Werkzaamheden te
verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Opdrachtnemer
voortvloeiende Werkzaamheden.

2.   Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts
geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in,
bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of opdrachtbevestiging.

3.   In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling
tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging
opgenomen voorwaarden.

4.   De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt
door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5.   De onderliggende Opdracht/Overeenkomst – tezamen met deze algemene
voorwaarden – geven de volledige afspraken tussen Opdrachtgever en
Opdrachtnemer weer met betrekking tot de Werkzaamheden waarvoor de Overeenkomst
is gesloten. Alle eerdere tussen partijen gemaakte afspraken of gedane
voorstellen ter zake komen te vervallen.

Artikel 3. Gegevens
opdrachtgever

1.   Opdrachtgever is gehouden om alle Bescheiden welke Opdrachtnemer naar zijn
oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende Opdracht, (a)
in de gewenste vorm, (b) op de gewenste wijze en (c) tijdig ter beschikking van
Opdrachtnemer te stellen. Opdrachtnemer bepaalt wat onder gewenste vorm,
gewenste wijze en tijdig dient te worden verstaan.

2.   Opdrachtgever staat in voor de juistheid en de betrouwbaarheid van de door
hem verstrekte Bescheiden ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover
uit de aard van de Opdracht niet anders voortvloeit.

3.   Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht op te
schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het eerste en tweede lid
genoemde verplichtingen heeft voldaan.

4.   Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor schade die het gevolg is van
onjuiste of onvolledige Bescheiden.

5.   Voor rekening en risico van Opdrachtgever zijn de door Opdrachtnemer
gemaakte extra kosten en extra uren, alsmede de overige schade voor
Opdrachtnemer, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen
door de Opdrachtgever van voor de uitvoering van de Werkzaamheden noodzakelijke
Bescheiden.

6.   Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de originele, door
Opdrachtgever verstrekte, Bescheiden aan Opdrachtgever retourneren.

Artikel 4. Uitvoering opdracht

1.   Opdrachtnemer voert de Opdracht uit naar beste kunnen en met in achtneming
van de toepasselijke wettelijke regelgeving.

2.   Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd en door
welke Medewerker(s).

3.   Opdrachtnemer heeft het recht om Werkzaamheden te laten verrichten door een
door de Opdrachtnemer aan te wijzen derde.

Artikel. 5. Regelgeving

1.   Opdrachtgever verleent telkens en volledig medewerking aan de
verplichtingen die voor Opdrachtnemer voortvloeien uit de toepasselijke
regelgeving.

2.   Opdrachtgever is ermee bekend dat Opdrachtnemer – onder meer, doch niet
uitsluitend -:

a.
op grond van
geldende wet- en regelgeving verplicht kan zijn om bepaalde, in die wet- en
regelgeving omschreven en tijdens de uitvoering van zijn Werkzaamheden bekend
geworden, transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde
autoriteiten;

b.
op grond van
geldende wet- en regelgeving in bepaalde situaties een fraudemelding zal moeten
doen;

c.
krachtens
geldende wet- en regelgeving verplicht kan zijn om een onderzoek naar de
(identiteit van) Opdrachtgever c.q. de cliënt te doen.

3.   Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat
bij Opdrachtgever ten gevolge van het voldoen door Opdrachtnemer aan de voor
hem geldende wet- en (beroeps)regelgeving.

Artikel 6. Intellectuele
eigendom

1.   Het uitvoeren van de Opdracht door Opdrachtnemer houdt niet in de
overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij Opdrachtnemer rusten.
Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit,
de uitvoering van de Opdracht behoren toe aan Opdrachtnemer.

2.   Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten waarin
intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer zijn vervat, dan wel producten
waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik
waarvan Opdrachtnemer gebruiksrechten heeft verworven – waaronder in dit
verband in elk geval, maar niet uitsluitend, begrepen: computerprogramma`s,
systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, templates, macro’s
en andere geestesproducten – te verveelvoudigen, te openbaren of te
exploiteren.

3.   Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de in het tweede lid genoemde
producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer aan
derden ter hand te stellen, anders dan ter verkrijging van een deskundig
oordeel omtrent de uitvoering van de Werkzaamheden door Opdrachtnemer.
Opdrachtgever zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel
opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

Artikel 7. Overmacht

1.   Indien partijen de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of
niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art.
6:75 BW dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat partijen
alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen.

2.   In geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet hebben
partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met
onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, overigens zonder dat recht op
enige schadevergoeding bestaat.

Artikel 8. Honorarium

1.   De door Opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden worden op basis van bestede
tijd en gemaakte kosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

2.   Naast het honorarium worden de door Opdrachtnemer gemaakte onkosten en de
declaraties van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden aan Opdrachtgever in
rekening gebracht.

3.   Opdrachtnemer heeft het recht om een voorschot te vragen aan Opdrachtgever.

4.   Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Opdracht
geheel is uitgevoerd, honoraria of prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer
gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.

5.   Het honorarium, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van
ingeschakelde derden en gemaakte onkosten, wordt per maand in rekening
gebracht. Over alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen
wordt indien de wet daartoe verplicht de omzetbelasting afzonderlijk in
rekening gebracht.

Artikel 9. Betaling

1.   Betaling door Opdrachtgever van de aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen
dient, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting of
verrekening, te geschieden binnen 7 dagen na de factuurdatum, tenzij anders
overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het
verschuldigde op de rekening van Opdrachtnemer.

2.   Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn, dan
wel een andere tussen partijen overeengekomen termijn, heeft betaald, is
Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd om vanaf
dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.

3.   Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn
heeft betaald, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle door
Opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De
vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de
rechter vastgestelde kostenveroordeling.

4.   In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers, voor
zover de Werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn
verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de
verschuldigde rente(n) en kosten.

5.   Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar
het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, dan wel indien
Opdrachtgever nalaat een voorschot dan wel een declaratie binnen de daarvoor
gestelde betalingstermijn te voldoen, is Opdrachtnemer gerechtigd van
Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt
in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de
verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn
overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te
schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde ook
verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 10. Termijnen

1.   Indien tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een termijn/datum is
afgesproken waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd en Opdrachtgever
verzuimt om: (a) een vooruitbetaling te voldoen – indien overeengekomen – of
(b) de noodzakelijke Bescheiden tijdig, volledig, in de gewenste vorm en op de
gewenste wijze ter beschikking te stellen, dan treden Opdrachtgever en
Opdrachtnemer in overleg over een nieuwe termijn/datum waarbinnen de Opdracht
dient te worden uitgevoerd.

2.   Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts
te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk en met zoveel
woorden tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen is.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en
vrijwaringen

1.   Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die
ontstaat doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige
Bescheiden heeft verstrekt.

2.   Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade
of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet
deugdelijk presteren door Opdrachtnemer.

3.   Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens
schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer geen,
onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt.

4.   Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden
(medewerkers van Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer ingeschakelde derden
daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de Opdracht schade
lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van Opdrachtgever of van
onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.

Artikel 12. Opzegging

1.   Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen te allen tijde (tussentijds) bij
wederzijds akkoord de overeenkomst opzeggen zonder inachtneming van een
opzegtermijn. Indien de opzegging van één van beide partijen komt en de andere
partij niet ook direct opzegt blijft de overeenkomst van kracht.

2.   Opzegging dient schriftelijk of per mail te geschieden.

3.   Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft
Opdrachtnemer recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en
aannemelijk te maken bezettingsverlies, alsmede op vergoeding van additionele
kosten die Opdrachtnemer reeds heeft gemaakt en kosten die voortvloeien uit
eventuele annulering van ingeschakelde derden (zoals – onder meer – eventuele
kosten met betrekking tot onderaanneming).

4.   Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtnemer, heeft
Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer bij overdracht van
werkzaamheden aan derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste
roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtgever waardoor Opdrachtnemer zich
genoodzaakt ziet tot opzegging over te gaan. Voorwaarde voor het recht op
medewerking als in dit lid bepaald, is dat Opdrachtgever alle onderliggende
openstaande voorschotten dan wel alle declaraties heeft voldaan.

Artikel 13. Opschortingsrecht

1.   Opdrachtnemer is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming
van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van
Bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat
alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.

2.   Het eerste lid is niet van toepassing met betrekking tot Bescheiden van
Opdrachtgever die (nog) geen bewerking door Opdrachtnemer hebben ondergaan.

Artikel 14. Vervaltermijn

Voor zover in deze
algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en
andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer
in verband met het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer, in ieder
geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of
redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en
bevoegdheden. Deze termijn betreft niet de mogelijkheid om een klacht in te
dienen bij de daartoe aangewezen instantie(s) voor de klachtbehandeling en/of
de Raad voor Geschillen.

Artikel 15. Elektronische
communicatie

1.   Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer
op verzoek van Opdrachtgever door middel van elektronische middelen met elkaar
communiceren.

2.   Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor
schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het
gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet
beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de
aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van
elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur
gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische
communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren
van het telecommunicatie-netwerk of andere voor elektronische communicatie
benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of
grove schuld.

3.   Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van
ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het
optreden van voornoemde risico’s.

4.   De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend
bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische
communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

Artikel 16. Overige bepalingen

1.   Indien Opdrachtnemer op locatie van Opdrachtgever Werkzaamheden verricht,
draagt Opdrachtgever zorg voor een geschikte werkplek, die voldoet aan de
wettelijk gestelde ARBO-normen en aan andere toepasselijke regelgeving met
betrekking tot arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever dient er voor zorg te
dragen dat Opdrachtnemer in dat geval wordt voorzien van kantoorruimte en
overige faciliteiten die naar het oordeel van Opdrachtnemer noodzakelijk of
nuttig zijn om de Overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te
stellen (wettelijke) vereisten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde
(computer)faciliteiten is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te
dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole
procedures. Opdrachtnemer zal viruscontrole procedures toepassen wanneer
Opdrachtnemer van de faciliteiten van Opdrachtgever gebruik maakt.

2.   Opdrachtgever zal geen bij de uitvoering van de Werkzaamheden betrokken
Medewerkers aannemen of benaderen om bij Opdrachtgever, al dan niet tijdelijk,
direct of indirect in dienst te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve
van Opdrachtgever, al dan niet in loondienst, werkzaamheden te verrichten

3.   gedurende de looptijd van de Overeenkomst of enige verlenging daarvan en
gedurende de 12 maanden daarna.

Artikel 17. Toepasselijk recht
en forumkeuze

1.   De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

2.   Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het
arrondissement waarin Opdrachtnemer gevestigd is.

Artikel 18. Reparatieclausule
nietigheden

1.   Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende
Opdracht/Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet
afdwingbaar mocht zijn, dit tengevolge van enig wettelijk voorschrift,
rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben
voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of
de onderliggende Opdracht/Overeenkomst.

2.   Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende
Opdracht/Overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het
vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of
strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met
de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee
of waarin zij wel geldig is.

3.   Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg
treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q.
vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk
aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde
bepalingen.

 

Hulp nodig?